Nadační fond

JAK POMÁHÁME

BigMat CZ je společensky odpovědná firma, která každoročně pomáhá zdravotním a rehabilitačním zařízením v ČR i jednotlivcům, kteří přímou finanční pomoc nejvíce potřebují. Členům družstva BigMat CZ není lhostejný život a osudy těch, kteří neměli to štěstí a ocitli se v tíživé situaci nebo žijí se zdravotním handicapem. Členové družstva se po společné úvaze rozhodli dát charitativním aktivitám jasnou koncepci. Rozhodli se proto založit Nadační fond BigMat CZ (dále jen „Nadační fond“) a jeho prostřednictvím systematicky a účelně spravovat a do poslední koruny rozdělovat finanční prostředky potřebným.

Audit hospodaření a finanční přehlednost jsou samozřejmou a nutnou garancí pro veřejnost. Naprosto transparentně předkládá Nadační fond činnost a finanční hospodaření veřejnosti v podobě auditované výroční zprávy.

Správní rada:

 • Jiří Mikolášek
 • Vratislav Baudler
 • František Jiřík
 • Martin Beránek
 • Martin Janata

Dozorčí rada:

 • Jaroslav Svoboda

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Kdo může žádat o podporu?

 • Lékařská a rehabilitační pracoviště k zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a jiného zařízení.
 • Zdravotnická, rehabilitační a výchovná a vzdělávací zařízení pro děti a mládež, zejména v oblasti materiálně technické vybavenosti.
 • Dětské domovy, instituce, společnosti a organizace podílejících se na léčení nemocných dětí.
 • Projekty, které přispívají ke zlepšování tělesného i duševního rozvoje dětí a mládeže.
 • Zájmové organizace k podpoře výchovy a vzdělání dětí a mládeže a ostatních studujících.
 • Fyzické osoby v tíživých životních situacích, sociálně ohroženým maminkám s dětmi, potřebným a ohroženým dětem.
 • Obsah žádosti musí být v souladu s posláním a účelem nadačního fondu. (odkaz na pdf)

Jak podat žádost a co musí obsahovat?

 • Nadační fond nemá žádný standardizovaný formulář.
 • Žádosti o podporu se přijímají celoročně bez pevného harmonogramu.
 • V žádosti o nadační příspěvek se zejména uvede, na jaký účel a pro koho je nadační příspěvek požadován, v jaké výši a je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.
 • Pokud bude účel žádosti spolufinancován z jiných zdrojů, je nutné toto spolufinancování v žádosti popsat.
 • O nadační příspěvek je možné zažádat písemnou formou adresovaného centrále BigMat CZ, Sezemická 2757/2, Praha 9 193 00.
 • Doručená žádost bude prostudována a předložena k posouzení Správní radě Nadačního fondu (dále jen Správní rada“).

Rozhodovací proces a důležité informace k žádostem:

 • Nadační fond poskytuje k naplňování svého účelu příspěvky z majetku nadačního fondu fyzickým a právnickým osobám, se sídlem na území České republiky, jejichž činnost souvisí s naplňováním účelu nadačního fondu.
 • Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení Správní rady Nadačního fondu. Každá žádost je posuzována individuálně. Správní rada se k žádosti vyjádří a zaujme stanovisko.

Nadační příspěvek může být poskytnut:

 • Formou poskytování finančních prostředků
 • Formou poskytování konkrétních věcí a služeb
 • Formou zajištění realizace určitých dodávek či služeb či věcí (materiálu)
 • Jakoukoliv jinou formou dle rozhodnutí správní rady.

O poskytnutí schváleného nadačního příspěvku uzavírá Nadační fond písemnou smlouvu s příjemcem příspěvku. Nadační příspěvek je převeden na účet příjemce, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně příjemci nebo jím zmocněné osobě.

Důvody rozhodnutí o případném neschválení žádosti o podporu Správní rada Nadačního fondu nesděluje.

Na poskytnutí příspěvku Nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na info@bigmat.cz.

Podpořili jsme:

Nadaci Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám s dětmi trpícími onkologickým nebo jiným závažným onemocněním překlenout tíživou finanční situaci, jsme věnovali:

v roce 2017 - 40 000 Kč
v roce 2016 - 30 000 Kč

Na výchovně vzdělávací činnost, kterou poskytuje Jedličkův ústav v Liberci tělesně postiženým dětem jsme přispěli:

v roce 2017 - 10 000 Kč
v roce 2016 - 10 000 Kč


Podpořili jsme Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, abychom přispěli lidem, kteří zde mohou prožít závěr svého života důstojně, bez bolesti a v okruhu svých blízkých:

v roce 2017 - 10 000 Kč
v roce 2016 - 10 000 Kč

Jakubu Svrczkovi jsme přispěli na rehabilitační a kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyt:

v roce 2017 - 20 000 Kč

Sourozencům Tomáškovým z Vlašimi, kteří přišli o oba rodiče a starší Marek se sám stará o mladší nezletilou sestru Natalii, jsme přispěli:

v roce 2016 - 10 000 Kč

Nejbližší pobočka

 • Hledám ...
 • Hledám ...
 • Hledám ...

Poptávkový formulář

K poptávce můžete vložit přílohu, například projektovou dokumentaci apod.
Centrála Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 776 777 867 info@bigmat.cz